Diocese of Oudtshoorn
Bisdom Oudtshoorn

Patron: The Immaculate Heart of Mary
Patroon: Die Onbevlekte Hart van Maria

Suffragan Diocese of the Province of Cape Town - Republic of South Africa
Suffragane Bisdom van die Provinsie Kaapstad - Republiek van Suid-Afrika

1. GEBRUIK

1.1 Diegene wat Die Bisdom Oudtshoorn-webtuiste om watter rede ook al gebruik, onderwerp hulself aan en onderneem om wanneer hulle die webtuiste besoek, te voldoen aan die bepalings, voorwaardes en privaatheidsbeleid van Die Bisdom Oudtshoorn.

1.2 Die doel van hierdie webtuiste is slegs om die gebruiker te voorsien van inligting in verband met Die Bisdom Oudtshoorn, sy produkte aangebied en dienste gelewer.

1.3 Sonder om afbreuk aan bogenoemde te doen, magtig Die Bisdom Oudtshoorn hiermee die gebruiker om die inhoud van hierdie webtuiste, of enige gedeelte daarvan, te besigtig, te kopieer, af te laai op 'n plaaslike aandrywer, te druk en te versprei, met dien verstande dat:

1.3.1 sodanige inhoud slegs vir inligtings- en/of nie-kommersiŽle doeleindes gebruik word; en

1.3.2 enige reproduksie van die inhoud van hierdie webtuiste, of gedeelte daarvan, die volgende kopieregkennisgewing moet insluit: © BISDOM OUDTSHOORN 2010 (of die toepaslike jaartal). ALLE REGTE VOORBEHOU.

1.4 Gebruikers wat die inhoud van hierdie webtuiste vir kommersiŽle doeleindes wil gebruik, mag dit slegs doen indien skriftelike kennisgewing vooraf verleen word.

2. INTELLEKTUELE EIENDOMSREGTE

Alle inhoud, handelsmerke en gegewens op hierdie webtuiste, insluitende maar nie beperk tot sagteware, databasisse, teks, grafieke, ikone, hiperskakels, private inligting en ontwerpe nie, is die eiendom van of het as lisensieverlener Die Bisdom Oudtshoorn en geniet as sodanig beskerming teen skending deur plaaslike of internasionale wetgewing en verdragte. Onderworpe aan die regte hierin aan die gebruiker verleen, word alle ander regte op alle intellektuele eiendom op hierdie webtuiste uitdruklik voorbehou.

3. ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE

Deur hierdie webtuiste te gebruik of elektronies met Die Bisdom Oudtshoorn te kommunikeer, kom die gebruiker ooreen en erken dat enige en alle ooreenkomste, kennisgewings, openbaarmakinge of enige ander kommunikasie aan alle regsvereistes voldoen, insluitende, maar nie beperk nie, tot die vereiste dat sodanige kommunikasie "skriftelik" moet wees.

4. VERANDERINGE EN WYSIGINGE

4.1 Die Bisdom Oudtshoorn behou uitdruklik die reg voor volgens sy alleenlik en absolute goeddunke om enige maatstawwe of inligting wat hierdie webtuiste bevat sonder voorafkennisgewing te verander en/of te wysig.

4.2 Die Bisdom Oudtshoorn behou die reg voor om die pryse en tariewe op hierdie webtuiste gekwoteer sonder enige kennisgewing te verander en te wysig.

4.3 Die gebruiker onderneem om dikwels te kontroleer en om hom-/haarself te vergewis van veranderinge en/of wysiginge aan die inligting wat op hierdie webtuiste verskaf word.

5. BELEID T.O.V. PRIVAATHEID

5.1 Die Bisdom Oudtshoorn beskerm die gebruiker se privaatheid:

5.2 Geen persoonlike inligting sal openbaargemaak word aan derde partye sonder die gebruiker se toestemming of deur middel van die behoorlike prosedure nie.

5.3 Die volgende private en persoonlike inligting sal deur Die Bisdom Oudtshoorn verkry en behou word:

5.3.1 Inligting wat vrywillig deur die gebruiker verskaf word Ė hierdie inligting word gebruik om 'n beter diens aan gebruikers te verskaf;

5.3.2 Inligting wat outomaties verskaf word (d.w.s. "koekies") Ė hierdie inligting word verkry om u webbesoek en interaksie met Die Bisdom Oudtshoorn te verbeter. "Koekies" kan nie u rekenaar beskadig of virusse dra nie; en

5.4 Deur hierdie webtuiste te gebruik, stem die Gebruiker tot die volgende in:

5.4.1 Die Bisdom Oudtshoorn mag u persoonlike inligting gebruik om van tyd tot tyd met die gebruiker te kommunikeer. Gebruikers kan aandui dat hulle nie sodanige kommunikasie wil ontvang nie; en

5.4.2 Die Bisdom Oudtshoorn mag gebruikersinligting gebruik vir nie-persoonlike statistiese doeleindes.

5.5 Die Bisdom Oudtshoorn behou die kopiereg ten opsigte van databasisse van persoonlike inligting omtrent gebruikers.

6. SKAKELS EN RAME

6.1 Enige derdeparty kan inskakel op hierdie webtuiste, met dien verstande dat sodanige skakel op die tuisblad van hierdie webtuiste gerig is. Enige persoon, besigheid, entiteit of webtuiste word uitdruklik verbied om te skakel met enige bladsy behalwe die tuisblad van hierdie webtuiste sonder om vooraf skriftelike goedkeuring van Die Bisdom Oudtshoorn te verkry.

6.2 Enige persoon, besigheid, entiteit of webtuiste word uitdruklik verbied om enige bladsy op hierdie webtuiste, die tuisblad ingesluit, op hoegenaamd enige manier te raam sonder om vooraf skriftelike goedkeuring van Die Bisdom Oudtshoorn te verkry.

7. OOREENKOMSTE INGEVOLGE ARTIKEL 21 VAN DIE WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE EN TRANSAKSIES

7.1 Geen inligting of gegewens op hierdie webtuiste is 'n aanbod nie, maar bloot 'n uitnodiging om besigheid te doen.

7.2 Geen ooreenkomste sal aangegaan word bloot deur 'n boodskap met gegewens na hierdie webtuiste of sy eienaars te stuur nie. 'n Erkenning en 'n aanbod word vir geldige ooreenkomste vereis, of 'n ontvangsbewys vanaf hierdie webtuiste.

8. SOEKTOG-TEGNOLOGIE

Die gebruik van nie-kwaadwillige soektog-tegnologie soos "web-crawlers" of "web-spiders" om inligting op hierdie webtuiste te soek en te verkry, word nie toegelaat indien sodanige tegnologie sal lei tot 'n vertraging in die webtuistebediener of tot 'n inbreuk op kopiereg wat betref enige gegewens en inligting wat op hierdie webtuiste beskikbaar is nie. Gegewens en inligting mag slegs gebruik word in ooreenstemming met gedeelte 1 van hierdie bepalings en voorwaardes.

9. SKAKELS MET DERDEPARTY-WEBTUISTES

9.1 Die Bisdom Oudtshoorn mag slegs gerieflikheidshalwe skakels aan die gebruiker verskaf en die insluiting van enige skakel impliseer nie dat Die Bisdom Oudtshoorn sodanige webtuistes goedkeur nie.

9.2 Webtuistes of webbladsye waarmee geskakel word, is nie onderworpe aan die beheer van Die Bisdom Oudtshoorn nie. Die Bisdom Oudtshoorn sal nie direk of indirek op enige wyse verantwoordelik of aanspreeklik gehou word vir die inhoud van hierdie webtuiste nie, die gebruik van hierdie webtuiste nie, of die onvermoŽ om enige skakelwebtuistes of enige skakels in 'n skakelwebtuiste te gebruik of te besoek nie.

10. VEILIGHEID VAN INLIGTING

10.1 Alle redelike stappe sal gedoen word om 'n gebruiker se inligting te beveilig.

10.2 Gebruikers onderneem om nie hul gebruikersnaam of wagwoord aan enige ander persoon te verskaf nie.

10.3 Enige persoon, besigheid of entiteit word uitdruklik verbied om ongemagtigde toegang te verkry of te poog om ongemagtigde toegang te verkry tot enige blad op hierdie webtuiste, of om enige ongemagtigde, beskadigende of kwaadwillige kode op hierdie webtuiste aan te bring of om te poog om dit aan te bring. Enige persoon wat enige ongemagtigde, beskadigende of kwaadwillige kode op hierdie webtuiste aanbring of probeer aanbring of poog om ongemagtigde toegang tot enige blad op hierdie webtuiste te verkry, sal krimineel aanspreeklik gehou word en indien Die Bisdom Oudtshoorn enige skade of verlies ly, sal siviele skadevergoeding geŽis word.

11. AFSTANDDOENING

11.1 Onderworpe aan die voorwaardes van Artikels 43(5) en 43(6) van die Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies sal Die Bisdom Oudtshoorn nie aanspreeklik wees vir enige skade, verlies of aanspreeklikheid van hoegenaamd enige aard wat voortspruit uit die gebruik van hierdie webtuiste of die onvermoŽ om hierdie webtuiste te gebruik of uit die dienste of inhoud verskaf deur middel van hierdie webtuiste nie. Die Bisdom Oudtshoorn sal voorts geen vertoŽ of waarborge lewer, geÔmpliseer of andersins, dat, onder meer, die inhoud en tegnologie beskikbaar deur middel van hierdie webtuiste sonder foute of weglatings is of dat die diens 100% ononderbroke en foutvry is nie.

11.2 Hierdie webtuiste word op 'n "voetstootse" basis aangebied en is nie saamgestel of verskaf om te voorsien in die gebruiker se individuele vereistes nie. Dit is die uitsluitlike verantwoordelikheid van die gebruiker om voor hierdie ooreenkoms met Die Bisdom Oudtshoorn aangegaan word, seker te maak of die diens wat deur middel van hierdie webtuiste beskikbaar is, sal voorsien in die gebruiker se individuele vereistes en verenigbaar is met die gebruiker se hardeware en/of sagteware.

11.3 Inligting, ideŽ en menings wat op hierdie webtuiste weergee word, moenie beskou word as professionele advies of die amptelike mening van Die Bisdom Oudtshoorn nie en gebruikers word aangemoedig om professionele advies in te win voor enige handeling ingestel word wat verband hou met inligting, idees of menings wat op hierdie webtuiste weergee word.

11.4 Nie Die Bisdom Oudtshoorn of enige van sy agente of verteenwoordigers is aanspreeklik vir enige skade, verlies of aanspreeklikheid van watter aard ook al wat voortspruit uit die gebruik van enige produk wat op hierdie webtuiste verkoop word of die onvermoŽ om sodanige produk te gebruik nie.

11.5 Pos van enige aard wat na hierdie webtuiste gestuur word of e-pos wat na hierdie webtuiste gestuur word, word nie redaksioneel beheer nie en Die Bisdom Oudtshoorn kan dus nie aanspreeklik gehou word vir onwettige of onkonstitusionele inhoud nie. Gebruikers vrywaar Die Bisdom Oudtshoorn van alle aanspreeklikheid in hierdie verband.

12. SKEIBAARHEID

12.1 Hierdie Gebruiksbepalings en -Voorwaardes beslaan die volledige ooreenkoms tussen Die Bisdom Oudtshoorn en u, die gebruiker van hierdie webtuiste. Enige versuim deur Die Bisdom Oudtshoorn om enige reg of voorwaarde van hierdie Gebruiksbepalings en -Voorwaardes uit te oefen of af te dwing, sal geensins beskou word as 'n kwytskelding van sodanige reg of voorwaarde nie.

12.2 Indien enige bepaling of voorwaarde met betrekking tot die gebruik van hierdie webtuiste om enige rede nie volledig afdwingbaar of geldig is nie, is sodanige bepaling(s) of voorwaarde(s) skeibaar van die res van die bepalings en voorwaardes. Die res van die bepalings en voorwaardes sal nie geraak word deur sodanige onafdwingbaarheid of ongeldigheid nie en sal afdwingbaar en toepaslik bly.

13. TOEPASLIKE EN GELDIGE WETGEWING

Hierdie webtuiste word vanuit die Republiek van Suid-Afrika aangebied, beheer en bedryf en dus word die gebruik van hierdie webtuiste of die onvermoŽ om hierdie webtuiste te gebruik asook hierdie bepalings en voorwaardes deur Suid-Afrikaanse wetgewing beheer.

14. KONTAKBESONDERHEDE / DOMICILIUM CITANDI ET EXECUTANDI

Indien u enige navrae het of toestemming wil verkry om enige gedeelte van hierdie webtuiste te gebruik, skakels, rame of soektogte ingesluit, kan u met ons in verbinding tree by:

Posadres:

Posbus 407
6620 - Oudtshoorn

Webmeester:

Vr. Vernon Meyer C.O.

Epos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel. +27 (0)44 2794083

Faks +27 (0)44 2720822

terug na bo | back to the top