Diocese of Oudtshoorn
Bisdom Oudtshoorn

Patron: The Immaculate Heart of Mary
Patroon: Die Onbevlekte Hart van Maria

Suffragan Diocese of the Province of Cape Town Republic of South Africa
Suffragane Bisdom van die Provinsie Kaapstad Republiek van Suid-Afrika

WAT IS 'N BISDOM?

Wreldwyd word die Katolieke Kerk in administratiewe eenhede ingedeel wat as bisdomme bekend staan. Aan die hoof van elke bisdom staan n biskop. Sekere bisdomme wat senioriteit geniet staan bekend as aartsbisdomme en val onder die gesag van n aartsbiskop. Suid-Afrika beskik oor vyf sulke aartsbisdomme, waarvan Kaapstad een is.

n Biskop wat aan die hoof van n bisdom staan word n ordinaris genoem om hom te onderskei van ander biskoppe wie se biskopsamp nie aan n bisdom verbonde is nie. Laasgenoemde biskoppe vervul gewoonlik die een of ander administratiewe pos binne n Kerklike departement wat direk onder die Pouslike Stoel val. Om sekere sake van nasionale belang, soos byv. seminaries, beter te bestuur het die biskoppe van Suider-Afrika n oorkoepelende liggaam in die lewe geroep: Die Suider-Afrikaanse Biskoppekonferensie (SAKBK). Di konferensie is ook by twee ander biskoppekonferensies geaffilieer: IMBISA (Inter-regional Meeting of Bishops of Southern Africa) en SECAM (Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar).

In 1922 is n verteenwoordiger van die pous as Apostoliese Afgevaardigde (delegaat) vir Suid-Afrika aangestel. In 1994 het die Pouslike Stoel (die Bisdom Rome en Pouslike administrasie) en Suid-Afrika volle diplomatieke betrekkinge aangeknoop. Dit het gelei tot die daarstelling van n Apostoliese Nunsiatuur in Pretoria en die benoeming van n Suid-Afrikaanse ambassadeur by die Vatikaan.

Die Bisdom Oudtshoorn is n suffragaan-bisdom van die Metropolitaanse Aartsbisdom Kaapstad, setel van die parlement en wetgewende hoofstad van Suid-Afrika. Die Bisdom Oudtshoorn, saam met die suffragaan-bisdomme van Aliwal-Noord, De Aar, Port Elizabeth en Queenstown is egter geensins Kerkregtelik ondergeskik aan die Aartsbisdom Kaapstad nie.

Die biskop stel n vikaris-generaal aan om hom by te staan met die administrasie van die bisdom. Verder stel die biskop ook n kanselier aan wat ook as notaris optree en enige amptelike dokument wat die biskop mag uitvaardig se egtheid kan bekragtig. In die Bisdom Oudtshoorn tree die kanselier ook as argivaris op.

Aan die hoof van die verskillende departemente van die Bisdom Oudtshoorn staan n aantal priesters en lekepersone.

Saam vorm al die priesters en diakens in die bisdom die Bisdomlike Priestersraad. Vanuit di liggaam kies die Biskop sy raadgewers of konsultante om hom by te staan.

Geografies word die Bisdom Oudtshoorn in n aantal onafhanklike parogies onderverdeel. Elke parogie beskik oor n eie Parogie Pastorale Raad en Finanskomitee.

Verteenwoordigers van die verskillende Parogie Pastorale Rade sowel as van ander bisdomlike organisasies vorm saam die Bisdomlike Pastorale Raad wat die biskop in sekere sake van advies kan bedien.

Die Bisdom Oudtshoorn beslaan in totaal n gebied van 113 343 vierkante kilometer, met n bevolking van 856 975 mense. Hiervan is 28 159 Katoliek.

Die bisdomlike kanselary in St. Saviourstraat 42, Oudtshoorn, vorm die administratiewe kern van die bisdom. Die biskopstoel die katedra (setel van die bisdomlike gesag) staan in die St. Salvator Katedraal in Oudtshoorn.

Die Bisdom Oudtshoorn was oorspronklik die Sentrale Prefektuur wat op 24 Mei 1872, deur pouslike dekreet in die lewe geroep is. Tot op daardie stadium was di gebied deel van die Westelike Vikariaat. Op 13 Julie 1874 is die pastorale sorg van di Sentrale Prefektuur toevertrou aan die "Sendelinge vir Afrika van Lyons". Toe di Vaders van Lyons in 1882 die Sentrale Prefektuur verlaat, is die Westelike gedeelte aan die sorg van die Oblate van die heilige Frans van Sales toevertrou. n Nuwe Prefektuur is in 1884 opgerig. Die Oostelike gedeelte het weereens tot en met 1922 onder die gesag van die Apostoliese Vikaris van die Westelike Vikariaat geval, waarna di gebied aan die Genootskap van die Katolieke Apostolaat (die Pallotyne) toegeken is.

Op 13 Junie 1939, het die Sentrale Prefektuur die Prefektuur Oudtshoorn geword wat op sy beurt op 9 Desember 1948 tot vikariaat status verhef is. Die Bisdom Oudtshoorn is met die oprigting van die Katolieke Hirargie van Suider-Afrika op 11 Januarie 1951 in die lewe geroep. Die bisdom se westelike grens word gevorm deur die oostelike grense van die landdrosdistrikte van Bredasdorp, Caledon, Paarl, Malmesbury, Clanwilliam, Van Rhynsdorp en Namakwaland; in die noorde word dit gevorm deur die suidelike grense van die landdrosdistrikte van Kenhardt en Prieska; die oostelike grens deur die westelike grense van die landdrosdistrikte van Britstown, Richmond, Murraysburg, Aberdeen, Jansenville en Humandsdorp; terwyl die suidelike grens di van die Indiese Oseaan en die noordelike grense van die landdrosdistrikte van Caledon en Bredasdorp volg. Kragtens n dekreet van die Heilige Stoel is die distrikte van Calvinia en Williston in 1979 weggeneem van die Bisdom Oudtshoorn en by die Bisdom Keimoes-Upington ingelyf.

VOORGANGERS

Weleerw. Vr. Davenoille, Apostoliese Prefek 1874;

Weleerw. Vr. Gaudeul, Apostoliese Prefek 1882;

Apostoliese Vikarisse van Kaapstad, 1882-1922;

Hoogeerw. Biskop F. Hennemann, SAC, Titulre Biskop van Coptus, Apostoliese Prefek 1922-33;

Weleerw. Mgr T. Koenig, SAC, Apostoliese Prefek 1934-48;

Hoogeerw. B. Hippel, SAC, Titulre Biskop van Abora, Apostoliese Vikaris van Oudtshoorn, 1948-51. Hy word die eerste biskop van Oudtshoorn met die oprigting van die Suid-Afrikaanse Katolieke Hirargie op 11 Januarie 1951. Hy tree op 29 September 1968 af en sterf op 7 November 1970;

Weleerw. J. Rosner, SAC, Apostoliese Administrateur vanaf 1968 tot June 1969;

Hoogeerw. Biskop M. Gottschalk, SAC, word biskop gewy op 11 June 1969 en sterf op 20 April 1982.

Hoogeerw. Biskop E. R. Adams, word biskop gewy op 16 Julie 1983 en tree af op 28 Mei 2010.

terug na bo | back to the top terug na tuisblad | back to home page

Physical address: 42 St. Saviour Street, OUDTSHOORN, 6625
Straatadres: St. Saviourstraat 42, OUDTSHOORN, 6625

Postal address: P. O. Box 97, OUDTSHOORN, 6620
Posadres: Posbus 97, OUDTSHOORN, 6620

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Telephone: +27 44 2725054 (office) - Facsimile: +27 44 2728908
Telefoon: +27 44 2725054 (kantoor) - Faksimilee: +27 44 2728908